Bootloader Xpenology – Synology Fake

Posted on 2022-06-04  63 Views


Redpill hiện tại đã hỗ trợ rất nhiều model NAS Syno khác nhau.
Bootloader 7.0 cho các dòng nas sau:
DVA3221 --> 4 Bay (Free 8 cam + hỗ trợ AI)
DS918p+, DS920+ --> 4 Bay (Chuyển qua DS920+ thôi DS918+ cũ ròi)
DS1621+ --> 6 Bay (Model này mới 6 bay lai tạp)
DS3615xs, DS3617xs, DS3622xs+ --> 12 Bay (DS3622xs+ thay cho DS3615xs/3617xs nào)

Bootloader 7.1 cho các dòng nas sau:
- DS1621+
- DS3615xs
- DS3617xs
- DS918+
- DS920+
- DS3622xs+
- DVA3221

Đã tích hợp 2 driver
- Intel 1gbe (igb)
- Intel 10gbe (ixgbe)

Link folder download:

File: Xpenology_Bootloader_Redpill.7z

Danh sách tệp:

redpill-DS918+_6.2.4-25556_b1650296945.img
redpill-DS918+_7.0.1-42218_b1650296288.img
redpill-DS920+_7.0.1-42218_b1650297188.img
redpill-DS1621+_7.0.1-42218_b1650295429.img
redpill-DS3615xs_7.0.1-42218_b1650295081.img
redpill-DS3617xs_7.0.1-42218_b1650295693.img
redpill-DS3622xs+_7.0.1-42218_b1650296065.img

redpill-DS918+_7.1.0-42661_b1653318227.img
redpill-DS920+_7.1.0-42661_b1653323863.img
redpill-DS1621+_7.1.0-42661_b1653324691.img
redpill-DS3615xs_7.1.0-42661_b1653371368.img
redpill-DS3617xs_7.1.0-42661_b1653372105.img
redpill-DS3622xs+_7.1.0-42661_b1653324127.img
redpill-DVA3221_7.1.0-42661_b1653323517.img

;---------------------------------------------------------------------

Bản đặc biệt cả bootloader và DSM 7.0.1 đã cài trên mSATA, NAS j1900 1LAN 2LAN khôi phục xong là chạy:

Download File: DS918+_7.0.1-42218.img_MSATA-Full-DSM.7z

Tool ghi file IMG vào mSATA: IMG_Restore_-DiskImage_v1.6[trong.pro].7z (pass giải nén là: trong.pro )

( CHÚ Ý KHÔNG ĐƯỢC TẠO POOL TRÊN MSATA - NẾU KHÔNG SẼ BỊ GHI ĐÈ MẤT BOOT)

Click Xem Hướng dẫn cài đặt bản DSM 7.0.1 cho con NAS Fake J1900 !

;---------------------------------------------------------------------

Active Backup for Bussiness trên DSM 6.2.x/7.0.x dùng nas fake

Bước 1: Mở trình duyệt truy cập https://<IP_OR_DOMAIN>:<PORT_IF_EXIST>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=3&method=login&account=<ADMIN_ACCOUNT>&passwd=<ADMIN_PASSWORD>&format=cookie

Bước 2: Mở trình duyệt truy cập https://<IP_OR_DOMAIN>:<PORT_IF_EXIST>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackup.Activation&method=set&version=1&activated=true&serial_number="<NAS_FAKE_SERIAL_NUMBER>"

Bước 3: Mở trình duyệt truy cập https://<IP_OR_DOMAIN>:<PORT_IF_EXIST>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackup.Activation&method=get&version=1

Trong đó:
<IP_OR_DOMAIN> : IP or domain đến con NAS FAKE
<PORT_IF_EXIST>: PORT của NAS FAKE (thường là 5001)
<ADMIN_ACCOUNT>, <ADMIN_PASSWORD>: username, password của admin lúc setup đó
<NAS_FAKE_SERIAL_NUMBER>: fake serial number của NAS

;---------------------------------------------------------------------

; English:

1 - login on DSM, in browser address line, after https://youripsyno:5001/  paste /webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=1&account=USER&passwd=PASS and ENTER.

efter ENTER you see 

{"success":true}

2- after https://youripsyno:5001/ paste  /webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackup.Activation&method=set&version=1&activated=true&serial_number="SERIALNUMBER"

after ENTER you see

{"data":{"activated":true},"success":true}

3 - if you want verefy after https://youripsyno:5001/ paste /webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackup.Activation&method=get&version=1

after ENTER if it OK you see

{"data":{"activated":true,"serial_number":"SERIALNUMBER"},"success":true}

I try paste complete address from forum, not work, but my metod work fine, not close page.

;-----------------------------------

Replace ADDRESS, DEVICESERIALNUMBER and port number if you use non default ports.

Authentication
https://ADDRESS:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=3&method=login&account=USERNAME&passwd=PASSWORD&format=cookie

Activate Active Backup 365
https://ADDRESS:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackupOffice365&method=set_activation&version=1&serial_number="DEVICESERIALNUMBER"

Activate Active Backup G-Suite
https://ADDRESS:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.ActiveBackupGSuite&method=set_activation&version=1&serial_number="DEVICESERIALNUMBER"

届ける言葉を今は育ててる
Last updated on 2022-06-16